Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Karta Dużej Rodziny

Założeniem Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r., jak i dotychczasowego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Przez rodzinę wielodzietną od dnia 1.01.2019 r. rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.  

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. :

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)    małżonek rodzica;

3)    dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania :

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a ) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki 

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

  1. wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną"

Karta Dużej Rodziny

2. lub realizowanym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, zwanym dalej "kartą elektroniczną

Karta Dużej Rodziny

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 11,00zł. Ponadto wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku wynosi 30 dni.

Karty produkowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Termin produkcji i dostarczenia kart do Gminy wynosi 60 dni.

plakat

Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Boćki są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki tel. (85) 731 96 18; pokój nr 17.

Wniosek o wydanie Karty można odebrać w GOPS.  Wnioski mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Do wniosku należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty :

1)  w przypadku rodzica - oświadczenie  że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

Składając wniosek należy wskazać, czy dotyczy on karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej - jest obowiązany podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

 Karta wydawana jest na okres :

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)      dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem - nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18-go roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 W przypadku wystąpienia zmian:

  1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
  2. danych zawartych w Karcie

- członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

 KARTA ELEKTRONICZNA  mKDR - w aplikacji mObywatel

 Z dniem 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskały dodatkową formę elektroniczną. Zatem nie ma już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) teraz może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny - tak jak było to w aplikacji mKDR, lecz bez składania dyspozycji w tym zakresie.

Dotychczasowa aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r. 

Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty muszą pobrać i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

  • bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,
  • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,
  • przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
  • potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,
  • sprawdzasz swoje punkty karne,
  • okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,
  • korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jak aktywować (dodać) dokument mObywatel dowiesz się tutaj

Jeśli masz problem z aplikacją, chcesz o coś zapytać- wejdź tutaj 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny na swojej stronie internetowej.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu, wzory oświadczeń oraz wzór informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych