Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

                                    

1 lipiec - 31 lipiec (tylko drogą elektroniczną)

TERMIN USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA

 

     do 31 października

1 sierpień - 31 sierpień

      do 31 października

1 wrzesień – 30 września

do 30 listopada

1 października - 31 października

do 31 grudnia

1 listopada - 30 listopada 

 do 31 stycznia następnego roku

1  grudnia – 31 stycznia następnego roku

do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (za ostatnie 2 m-ce poprzedzające złożenie wniosku.
Wysokość świadczenia stanowi kwota bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia;
  • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 1 209 zł na osobę w rodzinie,  fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 1 209,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba otrzymująca świadczenie lub przedstawiciel ustawowy jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2023. Poz. 1341);

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2024/2025

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019