Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Program Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Boćki aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Boćki.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania i uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przekazywany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Boćki pokój nr 7 i jest czynny:

                                          wtorek i czwartek – w godz. 09:00 – 15:00

*mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, konsultacje odbywać się będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny – zatem prosimy osoby, które chcą skorzystać z konsultacji o kontakt telefoniczny – tel. 85 731 96 27

Niezbędne dokumenty i informacje przy wypełnianiu wniosku

Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • Adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują) nieruchomości (wnioskodawcy): imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, w przypadku występowania kilku współwłaścicieli należy przedstawić ich dane: imię i nazwisko oraz adres.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek, (jeśli brak nr księgi wieczystej należy ze sobą zabrać dwa inne dokumenty potwierdzające własność nieruchomości)
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za 2019 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)
 • Dochód wnioskodawcy za 2019 rok wraz z wskazaniem podstawy( PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania a w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Boćki.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Portal Beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

O programie

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program przewiduje dofinansowanie na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma finansowania:

W chwili obecnej program jest finansowany w formie dotacji, lecz NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

Ważne informacje o programie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest podzielony na dwie części, w których to beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie na poziome podstawowym lub podwyższonym dofinansowania.

 • Beneficjentem Części 1(podstawowy poziom dofinansowania) programu może zostać osoba fizyczna, która jest:

- właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 45% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 • Beneficjentem Części 2(podwyższony poziom dofinansowania) programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

-   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W ramach tej części programu, można uzyskać dofinansowanie do 75% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji

Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Zaświadczenie, o którym mowa wyżej można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boćkach pokój     nr 7 od poniedziałku do piątku od 8:30 do 15:30.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

UWAGA!

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca 2021 roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła oraz faktura musi być wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.